Wettelijke vermeldingen

1° Handelsnaam en Rechtsvorm

De Belgische Vereniging van Incasso-ondernemingen vzw is een vereniging zonder winstoogmerk en heeft tot doel het promoten, de goede werking en het behartigen van de belangen van incassobedrijven in de meest uitgebreide zin en de normgeving betreffende de activiteiten van de leden door middel van een gedragscode (deontologische code).

De vereniging draagt de naam : « Belgische Vereniging van Incasso-ondernemingen », afgekort ‘BVI’ of ‘ABR-BVI’ en in het frans « Association Belge des Sociétés de Recouvrement de Créances », afgekort ‘ABR’ of ‘ABR-BVI’.

2° Geografisch adres en maatschappelijke zetel

Driehoekstraat 18 – 9320 Erembodegem-Aalst

3° Algemene contactgegevens beschikbaar voor rechtstreekse klachten of informatieverzoek

E-mail: abrbvi@abrbvi.be

4° Handelsregister en inschrijvingsnummer Kruispuntbank der ondernemingen

KBO: BE 0451.264.388

5° Het identificatienummer zoals bedoeld in artikel 50 van het Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde

Niet onderworpen

6° Verantwoordelijke uitgever

De verantwoordelijke uitgever van deze site is de organisatie ABR-BVI waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is Avenue des Acacias 7 te 5101 Erpent.

U kunt onze site bezoeken, informatie inwinnen over onze producten en diensten zonder persoonlijke informatie te moeten leveren. Elke vraag naar informatie via onze contactformulieren zal echter aanleiding geven tot verwerking van persoonsgegevens.  Indien u ervoor kiest om ons persoonlijke informatie te leveren, dan zullen we uw gegevens verwerken in naleving van de wettelijke beschikkingen die in België van toepassing zijn, namelijk de wet van 8 december 1992 zoals gewijzigd door de wet van 11 december 1998.

7° Verantwoordelijke voor de verwerking

De persoonsgegevens die door u aan ons worden overmaakt, worden geregistreerd en verwerkt door ABR-BVI, Avenue des Acacias 7 te 5101 Erpent.

8° Doel van de gegevensverwerking

Antwoorden op de vragen die ons via onze formulieren worden gesteld.

De gegevens worden niet langer bewaard dan tijdens de periode die nodig is voor de verwerking van uw vraag tenzij u een abonnement wenst te nemen op de informatiedienst. De gegevens die ons door u worden geleverd, worden enkel naar de leden van de ABR-BVI doorgegeven.

9° Toestemming voor de verwerking van uw gegevens

Door het leveren van persoonsgegevens stemt u ermee in dat we die informatie verwerken voor de aangegeven doeleinden. Indien we uw gegevens wensen te gebruiken voor direct- marketingdoeleinden  in het kader van onze informatiedienst, dan wordt dat uitdrukkelijk gevraagd via een aan te vinken vakje in het formulier. Uw toestemming kan op elk ogenblik ingetrokken worden.

10° Cookies

Om het surfen op onze site te vergemakkelijken en het technisch beheer ervan te optimaliseren, maakt de site abrbvi.be gebruik van cookies.
Een cookie is een klein bestand dat wordt bewaard door een Website binnen de browser van uw computer. Die cookie kan terug opgenomen worden bij een later bezoek op diezelfde site. De meeste cookies werken enkel gedurende de tijd van een sessie of bezoek. Geen enkele daarvan houdt informatie in die het mogelijk maakt dat u telefonisch, per e-mail of via de post kunt gecontacteerd worden. Het is voor u eveneens mogelijk om uw browser zodanig in te stellen dat u wordt ingelicht bij elk ontstaan van een cookie of om de registratie ervan te beletten.

11° Uw rechten

Mits een gedagtekende en ondertekende vraag gericht aan ABR-BVI, Avenue des Acacias 7, 5101 Erpent, kan de klant die zijn identiteit bewijst (kopie identiteitskaart), de mededeling van de gegevens die hem betreffen gratis verkrijgen. Uw gegevens zullen u meegedeeld worden binnen 45 dagen na ontvangst van uw aanvraag.

Desgevallend kunt u vragen dat gegevens die u betreffen en die onvolledig, irrelevant of onjuist zijn, worden rechtgezet of geschrapt.

Ce site utilise des cookies à des fins statistiques anonymes. En continuant la navigation, vous acceptez les cookies. Plus d'informations

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close